https://saiconautomation.com/wp-content/uploads/2021/09/SAICON_3_DOTS_004.png

Warunki handlowe

Ogólne warunki świadczenia usług

Ogólne warunki świadczenia usług, zwane w dalszej treści „OW”, stosuje się do transakcji świadczenia usług w ramach przedmiotu działalności gospodarczej Saicon Sp. z o.o. z siedzibą przy ul Starogardzkiej 17, 83-010 Straszyn, Polska, zwanej w dalszej treści niniejszych OW „Usługodawcą” lub „Saicon”, na rzecz podmiotu zlecającego świadczenie tych usług w ramach przedmiotu swojej działalności, zwanego w dalszej treści niniejszych OW „Klientem”; przy czym Usługodawca/Saicon i Klient zwani są w dalszej treści łącznie „Stronami”. Niniejsze OW stanowią podstawę wszystkich zleceń oraz znajdują wyłączne zastosowanie do zawartej z Usługodawcą umowy o świadczenie usług i traktowane są jako jej integralna część. Wszelkie odstępstwa od niniejszych OW są skuteczne wyłącznie w przypadku, gdy zostaną wyraźnie zaakceptowane przez Usługodawcę w danej umowie o świadczenie usług. Wszelkie ogólne warunki współpracy stanowiące odstępstwo od niniejszych OW, sprzeczne z nimi lub stanowiące ich uzupełnienie mogą znajdować zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy Usługodawca udzielił wyraźnej pisemnej zgody na ich stosowanie. Niniejsze OW znajdują zastosowanie również w przypadku, gdy Klient wyraża zgodę na realizację dostawy przez Usługodawcę, oraz mają pierwszeństwo stosowania przed wszelkimi warunkami współpracy stosowanymi przez Klienta, chyba że Usługodawca wyraźnie zaakceptuje inne uzgodnienia. Niniejsze OW stosuje się do wszelkich istniejących i przyszłych relacji biznesowych z Klientem, również wówczas, gdy nie zostanie to wyraźnie uzgodnione przez Strony w danej umowie o świadczenie usług.

1. ZLECENIA

1.1     Oferty składane przez Usługodawcę mają charakter niewiążący, chyba że zostaną złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz w przypadku, gdy zostaną wyraźnie oznaczone jako wiążące.

1.2     Informacje przedstawione w katalogach, folderach, usługach internetowych, ilustracjach i rysunkach technicznych lub innych materiałach reklamowych („Materiały Informacyjne”) mają charakter jedynie informacyjny, a Materiały Informacyjne tego rodzaju są wiążące dla Usługodawcy wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu ich treści przez upoważniony personel.

1.3     Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Materiałów Informacyjnych w dowolnym czasie, bez obowiązku informowania o ich wprowadzeniu.

1.4     Zlecenia muszą być składane w formie pisemnej („Zlecenie”); warunek ten zostaje spełniony również wówczas, gdy Zlecenie zostaje złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wymóg zachowania formy pisemnej obowiązuje również w przypadku wszelkich zmian i uzupełnień Zlecenia.

1.5     Składając Zlecenie, Klient akceptuje postanowienia niniejszych OW w całości, bez jakichkolwiek uzupełnień, zastrzeżeń, ograniczeń lub innych zmian.

1.6     Przyjęcie Zlecenia przez Usługodawcę następuje w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

1.7     Zlecenie uważa się za złożone tylko w przypadku jego przyjęcia przez Usługodawcę (zgodnie z pkt 1.6), natomiast umowę o świadczenie usług uważa się za zawartą wyłącznie w przypadku przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę.

 • W przypadku przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę w całości, umowę o świadczenie usług uważa się za zawartą.
 • Przyjęcie Zlecenia zawierającego uzupełnienia, zastrzeżenia, ograniczenia lub zmiany innego rodzaju uznawane jest za odmowę przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę i stanowi złożoną przez Usługodawcę ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług, nawet wówczas gdy uzupełnienia, zastrzeżenia, ograniczenia lub innego rodzaju zmiany nie powodują istotnej zmiany warunków zlecenia. W takim przypadku umowę o świadczenie sług uważa się za zawartą wyłącznie wówczas, gdy Klient potwierdzi taką ofertę w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • Jeżeli Usługodawca nie przyjmie Zlecenia zgodnie z pkt 1.6 w terminie 7 dni roboczych lub wyraźnie odmówi jego przyjęcia, Zlecenie uznaje się za odrzucone przez Usługodawcę, a umowę o świadczenie usług za nie zawartą.

1.11   Wszelkie odstępstwa od niniejszych OW są wiążące jedynie wówczas, gdy zostaną zaakceptowane przez Strony w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

1.12   Każda ze Stron może zażądać zmiany umowy o świadczenie usług, składając żądanie zmiany („Żądanie Zmiany”). W przypadku złożenia Żądania Zmiany Usługodawca: (i) oceni wpływ proponowanego Żądania Zmiany na warunki umowy, harmonogram czasowy jej realizacji, opłaty, wynagrodzenie i inne warunki płatności określone w umowie lub (ii) odrzuci złożone przez Klienta Żądanie Zmiany. Żądanie Zmiany uważa się za wiążące wyłącznie w przypadku jego akceptacji przez obydwie Strony.

1.13   Klient nie może wycofać Zlecenia, wprowadzić do niego modyfikacji ani zmienić go w inny sposób bez uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

2. CENA – WARUNKI PŁATNOŚCI

2.1     Oferty składane przez Usługodawcę nie stanowią jego zobowiązania i są niewiążące, chyba że ich wiążący charakter zostanie wyraźnie określony w formie pisemnej.

2.2     Cena wskazana w Zleceniu przyjętym przez Usługodawcę (zgodnie z pkt 1.6) jest wiążąca. Cena ta jest ceną netto i nie uwzględnia żadnych podatków, a należny podatek, podatek VAT lub podatek od sprzedaży zostanie do niej doliczony.

2.3     W fakturach podatek VAT według obowiązującej stawki będzie wykazywany jako oddzielna pozycja. Strony postanawiają, że dokumenty rachunkowe będą wystawiać i przesyłać sobie nawzajem w formie elektronicznej.

2.4     Termin płatności upływa w 15. dniu od daty wystawienia faktury, z wyłączeniem sytuacji, w których termin płatności został wskazany w ofercie. Bieg terminu płatności wskazanego w fakturze VAT rozpoczyna się w dniu wystawienia dokumentu sprzedaży.

2.5     Płatność uważa się za dokonaną w dniu, w którym rachunek bankowy Usługodawcy zostaje uznany jej kwotą.

2.6     W przypadku gdy Klient opóźnia się z dokonaniem płatności, Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Klienta odsetkami za każdy dzień opóźnienia, naliczonymi według maksymalnej stopy dopuszczalnej na mocy obowiązujących przepisów prawa.

2.7     Klient nie jest uprawniony do obniżenia kwoty ceny należnej za zrealizowane usługi w drodze potrącenia z niej jakichkolwiek kwot u źródła ani potrącenia wzajemnego z kwotą ceny jakichkolwiek wierzytelności, które mogą mu przysługiwać od Usługodawcy.

2.8     W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury przekraczającego 14 dni Usługodawca jest uprawniony do poinformowania Klienta, że wszelkie nieuregulowane zobowiązania Klienta wobec Usługodawcy (w tym również wynikające z innych umów lub faktur) stają się płatne, nawet jeżeli termin ich wymagalności jeszcze nie nadszedł. Ponadto, w odniesieniu do wszelkich zobowiązań Klienta z tytułu Zleceń przyjętych, ale jeszcze nie zrealizowanych, Usługodawca będzie miał prawo zażądać przedpłaty w pełnej wysokości oraz wstrzymać realizację do chwili dokonania takiej przedpłaty, jak również wypowiedzieć umowę, jeżeli przedpłata nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od daty żądania w tym przedmiocie.

2.9     W sytuacji, gdy dowolna płatność pozostaje przeterminowana o więcej niż 30 dni, Usługodawca może odstąpić od umowy o świadczenie usług, której dotyczy zaległa płatność, jak również od każdej innej umowy zawartej z Klientem, do której zastosowanie znajdują niniejsze OW.

3. USŁUGI

3.1     Terminy realizacji usług zostaną ustalone przez Usługodawcę w potwierdzeniu Zlecenia.

3.2 O ile Zlecenie nie stanowi wyraźnie inaczej, usługi zostaną wykonane przez personel wyznaczony przez Usługodawcę do realizacji projektu na podstawie Zlecenia. Realizację usług Usługodawca może zlecić swoim pracownikom lub podwykonawcom.

3.3 O ile Strony nie postanowią inaczej na piśmie, Usługodawca może wybrać metody realizacji usług wedle swojego wyłącznego uznania.

3.4 O ile Strony nie postanowią inaczej na piśmie, Klient zobowiązany jest do zapłaty wszelkich opłat o charakterze dodatkowym lub nadzwyczajnym, a opłaty tego rodzaju zostaną wykazane w fakturze jako oddzielna pozycja do zapłaty przez Klienta.

3.5 Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów realizacji usług ze względu na złożenie Żądania Zmiany i/lub inne okoliczności leżące poza jego racjonalną kontrolą.

3.6 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek opóźnień w realizacji usług i wykonywaniu umowy, które spowodowane są okolicznościami, za które odpowiada Klient lub dowolnymi innymi okolicznościami leżącymi poza racjonalną kontrolą Usługodawcy.

3.7 W przypadku, gdy:

 • Klient skróci założony okres realizacji projektu realizowanego na podstawie Zlecenia, przez co będzie on obejmował mniejszą liczbę dni roboczych, niż określona w Zleceniu i/lub
 • personel oddelegowany do pracy przy projekcie realizowanym na podstawie Zlecenia nie jest w pełni wykorzystywany ze względu na okoliczności, za które nie odpowiada Usługodawca („Przestój”),

Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty obliczonej na podstawie dziennego wskaźnika Przestoju („Wskaźnik Przestoju”).

3.8 Wskaźnik Przestoju zostanie określony przez Usługodawcę w ofercie. Wskaźnik Przestoju odnosi się do całkowitych kosztów Przestoju (koszty zakwaterowania, przejazdów etc.), a zapłata kwoty obliczonej na podstawie Wskaźnika Przestoju nie wyłącza możliwości dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód poniesionych przez Usługodawcę.

4. SIŁA WYŻSZA

4.1     Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu spowodowane działaniem siły wyższej. W takim przypadku warunki realizacji usługi zostaną w razie konieczności zmienione w taki sposób, aby uwzględnić skutki działania siły wyższej, a Strony uzgodnią nową treść tych warunków.

4.2     Siła wyższa oznacza w szczególności zdarzenia takie jak katastrofy naturalne, zamieszki, interwencje władz, zakłócenia systemów transportu, strajki, lokauty, pandemię, stan wojenny, niezawinione zakłócenia w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Usługodawcy, Klienta i ich podwykonawców.

4.3     W przypadku gdy działanie siły wyższej utrzymuje się przez okres dłuższy niż trzy miesiące, Usługodawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w związku z opóźnieniem w realizacji usług lub wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług.

5. GWARANCJA

5.1     Usługi zrealizowane przez Usługodawcę objęte są 12-miesięczną gwarancją, której bieg rozpoczyna się w dniu, w którym usługi zostały wykonane. Uprawnionym z gwarancji jest wyłącznie Klient.

5.2     Usługodawca przekaże Klientowi dokumenty gwarancyjne producenta urządzeń zainstalowanych przez Usługodawcę.

5.3     Po ukończeniu realizacji usług i zainstalowaniu w uzgodnionej lokalizacji urządzeń w ramach realizacji usług Klient zobowiązany jest do przeprowadzenia ich kontroli pod względem ewentualnych niezgodności jakościowych oraz do podpisania karty czasu pracy i protokołu odbioru usług, przy czym wszelkie zastrzeżenia winny zostać zgłoszone Usługodawcy niezwłocznie. Odbiór usług może być również przeprowadzany etapami, na podstawie protokołów częściowego odbioru prac, o ile dopuszczono to w Zleceniu.

5.4     Sporządzony przez Klienta raport dotyczący stwierdzonych niezgodności wskazywał będzie niezgodne parametry techniczne. W przypadku gdy wady/niezgodności są widoczne, do raportu Klienta należy załączyć dokumentację fotograficzną. Jeżeli informacje przekazane przez Klienta są niewystarczające do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji, Usługodawca może ją odrzucić. Jeżeli Klient nie będzie przestrzegał tej procedury, gwarancja wygaśnie.

5.5     Wszelkie wady objęte gwarancją winny być zgłaszane przez Klienta zgodnie z następującą procedurą:

 1. Reklamacja winna zostać zgłoszona przez Klienta nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty wykrycia wady.
 2. Szczegółowa reklamacja winna zostać przesłana Saicon w formie pisemnej.
 3. Zgłoszenie reklamacji winno określać charakter i zakres rzekomej wady.
 4. Klient zobowiązany jest umożliwić Usługodawcy lub innym wyznaczonym przez niego osobom kontrolę instalacji na miejscu.

5.5     W ramach gwarancji Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia fizycznych wad instalacji spowodowanych zastosowaniem wadliwych surowców lub wadliwego projektu, lub wadliwym wykonawstwem.

5.6     Określona w niniejszym punkcie gwarancja nie obejmuje usług niestandardowych, które zostały zrealizowane zgodnie z instrukcjami Klienta lub na jego prośbę, bądź też w uzgodnieniu z nim. Warunki gwarancji mogą znaleźć zastosowanie do usług tego rodzaju jedynie wówczas, gdy zostaną odrębnie uzgodnione pomiędzy Usługodawcą i Klientem w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

5.7     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności na podstawie gwarancji, jeżeli cena realizacji usług nie została zapłacona w pełnej wysokości w terminie wymagalności.

5.8     Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani uszkodzeń powstałych w wyniku zaniedbania, braku nadzoru, niewłaściwej eksploatacji lub niestosowania się do odpowiednich dobrych praktyk.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

6.1.    Usługodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody, które wyrządził Klientowi w wyniku celowego działania lub rażącego zaniedbania. Możliwość zgłoszenia wszelkich innych roszczeń, niezależnie od ich charakteru i podstawy, a w szczególności roszczeń dotyczących pokrycia szkód pośrednich lub wynikowych, lub utraconych zysków poniesionych przez Klienta lub osobę trzecią, zostaje wyraźnie wyłączona.

6.2.    Łączna kwota odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jakiejkolwiek umowy, do której zastosowanie znajdują niniejsze OW, jest w każdym przypadku ograniczona do kwoty zapłaconej przez Klienta za usługi, które Usługodawca zrealizował na jego rzecz.

6.3.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie, nienależyte wykonanie ani opóźnienie w wykonaniu jakiejkolwiek umowy, do której zastosowanie znajdują niniejsze OW, jeżeli takie niewykonanie, nienależyte wykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jest spowodowane lub związane z jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem po stronie Klienta.

7. ROZWIĄZANIE UMOWY

7.1.    Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy:

 1. Klient opóźnia się z dokonaniem jakiejkolwiek płatności przez okres dłuższy niż 30 dni;
 2. Klient dopuszcza się naruszenia umowy o świadczenie usług i nie naprawi go (tam, gdzie jest to możliwe) w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Usługodawcę;
 3. ma miejsce dowolne spośród następujących zdarzeń:
 4. wszczęcie postępowania egzekucyjnego ze składników majątku Klienta;
 5. ustanowienie zarządcy w odniesieniu do jakichkolwiek składników majątku Klienta;
 • złożenie wniosku o rozwiązanie Klienta lub przyjęcie uchwały w tym przedmiocie przez organ korporacyjny Klienta;
 1. utrata wypłacalności przez Klienta;
 2. zaprzestanie lub groźba zaprzestania spłaty długów przez Klienta, lub uznanie, że nie jest on zdolny do spłacania swoich długów;
 3. zaistnienie dowolnego zdarzenia w dowolnej jurysdykcji, stanowiącego odpowiednik okoliczności, o których mowa w podpunktach (i) – (v) powyżej;
 • istnienie zasadnych podstaw do powzięcia przez Usługodawcę przekonania, że w okresie trzech miesięcy prawdopodobne jest wystąpienie któregokolwiek ze zdarzeń, o których mowa w podpunktach (i) – (v) powyżej.

7.2.    W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług z dowolnej przyczyny:

 1. Usługodawca zostanie zwolniony z obowiązku dalszego wykonywania umowy o świadczenie usług;
 2. Klient zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie za całość prac wykonanych przez Usługodawcę przed rozwiązaniem umowy o świadczenie usług;
 3. Klient niezwłocznie zwróci Usługodawcy na własny koszt wszelkie urządzenia dostarczone na podstawie umowy o świadczenie usług, za które Klient nie zapłacił należnej ceny w pełnej wysokości.
8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

8.1.    Wszystkie rysunki, know-how, projekty, specyfikacje, wynalazki, urządzenia, opracowania, procesy, prawa autorskie i inne informacje lub własność intelektualna ujawniona lub przekazana Klientowi przez Usługodawcę, jak również wszelkie prawa do powyższych (zwane zbiorczo „Własnością Intelektualną”), pozostają wyłączną własnością Usługodawcy, a Klient zobowiązany jest do zachowania ich w poufności.

8.2.    Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie ani udział w jakiejkolwiek Własności Intelektualnej, a Własność Intelektualna w każdej formie oraz wszelkie jej kopie zostaną niezwłocznie zwrócone Usługodawcy na jego pisemne żądanie.

8.3.    Na podstawie umowy o świadczenie usług Klientowi nie zostaje udzielona żadna licencja ani nie zostają mu przyznane żadne inne prawa do korzystania z jakiejkolwiek Własności Intelektualnej.

9. POUFNOŚĆ

Wszelkie informacje przekazane lub udostępnione Klientowi przez Usługodawcę w związku z umowami o świadczenie usług lub usługami realizowanymi na ich podstawie winny być traktowane jako informacje poufne. Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać takich informacji ani nie ujawniać ich innym osobom bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

Określone w niniejszym punkcie obowiązki nie znajdują zastosowania do informacji, które:

 1. stały się ogólnodostępne w wyniku ich opublikowania lub z innej przyczyny, bez naruszenia ciążących na Kliencie zobowiązań do zachowania poufności,
 2. znajdowały się w posiadaniu Klienta przed ich ujawnieniem przez Usługodawcę, lub
 3. zostały udostępnione Klientowi przez osobę trzecią lub za pośrednictwem takiej osoby, bez naruszenia jakiegokolwiek bezpośredniego lub pośredniego zobowiązania wobec Usługodawcy do zachowania ich w poufności.
10. CESJA

Usługodawca jest uprawniony do dokonania cesji lub przeniesienia swoich roszczeń, praw lub obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług na dowolną osobę trzecią. Zawierając umowę o świadczenie usług, Klient udziela Usługodawcy swojej wyraźnej zgody na dokonanie takiego przeniesienia.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Stosowane przez Usługodawcę zasady ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://saiconautomation.com/pl/polityka-prywatnosci/, a Klient potwierdza, że zasady te są mu znane.

12. PRAWO WŁAŚCIWE

12.1.    Niniejsze OW i stosunek umowny pomiędzy Klientem a Usługodawcą podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

12.2.    Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

13. JURYSDYKCJA

Wszelkie spory wynikające z niniejszych OW lub umowy o świadczenie usług lub z nimi związane będą rozstrzygane w sposób ostateczny przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.